پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠

جزئیات خبر

سامانه نقل و انتقالات

 

 

 

 

قابل توجه همکاران محترم:

1-  هنگام ورود به سامانه برای اولین بارازکدملی به عنوان نام کاربری وکلمه عبوراستفاده نمائید. 

2- منظور از نقل و انتقال درون سازمانی جابجایی  درواحدهای داخلی دانشگاه  و برون سازمانی جابجایی به سایردانشگاه ها و سایرموسات  خارج ازاستان می باشد.

3- درانتخاب عنوان نقل وانتقال  دقت شود و تازمانی که ردیف بلاتصدی  اعلام نگردیده  ازگزینه نقل وانتقال ( چه درون سازمان وچه برون سازمانی ) استفاده نشود و براین اساس  به صورت زیر اقدام گردد.

الف : افرادی که برای اولین بار متقاضی جابجایی به واحدها ی دیگر هستند ازگزینه ماموربه خدمت استفاده نمایند .

ب: افرادی که قبلا" به صورت ماموربه خدمت درواحدی مشغول به کاربوده و متقاضی ادامه خدمت درهمان واحد هستند ازگزینه تمدید ماموربه خدمت استفاده نمایند.

ج: افرادی که متقاضی جابه جایی به واحد دیگر هستند و جهت آنها ردیف بلاتصدی ازطرف مقصد اعلام گردیده  ازگزینه نقل و انتقال استفاده نمایند.

4-درصورت داشتن ابهام و یامواجه بامشکل درهنگام ثبت نامه به کارگزینی محل خدمت خود مراجعه نمائید .