درباره امور بانوان

رسالت ( mission)

درراستای تحقق اهداف عالی جامعه اسلامی و درراستای تحقق چشم انداز بیست ساله ، نظام خود را موظف میداند تا برای ارتقاء سلامت همه جانبه زنان در حیطه های جسم ، روان ، اجتماعی و معنوی با تمام ظرفیت بکوشد و در این راستا سعی نماید تا تفاوت های بین زیرگروهها ی مختلف به حداقل رسیذه و با مدیریتی مشارکتی وبا تاکید بر عوامل ریشهای ، توسعه ای پایدار  در سلامت زنان ایجاد نماید.

بیانیه و رسالت دفتر امور زنان

 دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اصل بیست ویکم قانون اساسی موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی بوده و باید در جهت ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی  وی اقدام نماید .

 زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و نقش آنان در توسعه پایدارانکارناپذیراست و مشارکت آنان در امور اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی تاثیر بسزای در درجه توسعه یافتگی کشور دارد . زیرا زنان در کنترل وتعادل استراتژیک ترین مسائل از قبیل جمعیت ، مصرف، عواطف انسانی تربیت ، توسعه و بهداشت و درمان تاثیر بسزایی دارند. 

 دفترامور زنان باتوجه به وجود عواملی نظیر تبعیض ، فرصت های نابرابر اقتصادی ، شغلی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، عدم دسترسی به آموزش مناسب و کافی بویژه نداشتن سواد بهداشتی که مهمترین موانع تحقق سلامت زنان کشور را تشکیل میدهند، جهت ایجاد فرصتهای برابر فعالیت مینماید تا بدینوسیله زمینه های ارتقای سلانت و توسعه کشور فراهم گردد.

همچنین توجه دادن به برنامه ریزی با رویکرد جنسیت دربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی را رسالت اساسی خود تلقی کرده ودر راستای تحقق این امر ،مصمم است خط مشی وبرنامه های مربوطه رابه صورت روشن در جریان کلی سیاستها و تصمیم گیریهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا بدین ترتیب پیش از اتخاذ تصمیمات ،تحلیلی از اثرات آنها بر سلامت زنان به طور جداگانه انجام پذیرد.   

ضرورت و مختصات راهبرد های کلا ن سلامت زنان در کشور

·         سلامت از مهم ترین ابعاد حیات انسان و شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی است .  

·         زنان به عنوان نیمی از پیکره جامه با قابلیت و ظرفیت های بسیا ر ، از جمله عوامل تاپیر گذار در پیشرفت و توسعه جوامع محسوب میشود .

·         در دنیای امروز حیطه سلامت زنان بسیار وسیع تر از سلامت باروری و جنسی می باشد.

·         بر اساس توافقات بین المللی و البته سیاست های مورد پذیرش کشور ، فراهم آوردن بهترین شرایط زندگی و سلامت برای کلیه افراد جامعه خصوصا" زنان از تکالیف دولت بوده و لذا داشتن یک برنامه راهبردی موثر و مناسب جزو اولویت های کلان کشور  می باشد

·         تجربه سایر کشور های نشان داده است که سلامت عمومی جامعه و اختصاصا" زنان تامین نخواهد شد ، مگر آنکه بعضی از مولفه ها و تعیین کننده ها ی کلان آن مانند فقر ، حمایت های اجتماعی و همچنین بی سوادی نیز مد نظر قرار گیرد . چرا که همه ابعاد سلامت زنان تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرند .

·         بنابراین نقشه سلامت زنان برنامه درون سازمانی وزارت بهداشت نخواهد بود و می طلبد که کلیه سازمان های ذیربط  و مربط نظام برای تحقق اهداف آن تلاش کنند .

·         بر اساس مستندات قوی از نکات مهم دیگر در این مسیر باید  مشارکت یبودن برنامه ها باشد . بدون جلب  مشارکت کلیه ذی نفعان از جمله خود زنان اجرای برنامه های کلان تقریبا"امری غیرممکن است .

·         پر واضح است این تاتیک ها و راهبردها باید با توجه به میزان هزینه های قابل تامین و همچنین ظرفیت های قابل استفاده موجود کشور به اهدا کمی قابل سنجش در هر سازمان و نهاد تبدیل ودر ساختار کلان کشوری تبیین گردند .

دور نما (vision) 

·         امید است در آینده نه چندان دور، مدیریت سلامت همه جانبه زنان ایرانی به عنوان الگوی موفق درسطح دنیا مطرح گرددو آرمان زمینی ایجاد گردد که همه زنان از هر طبقه و با هر سطح اقتصادی و اجتماعی و در تمام اقلیم های کشور شادمان و مسرور با عمری طولانی، با کمترین ناتوانی جسمی بوده و به دور از معضلات اجتماعی نقش بسیار موثری در بالندگی جامعه ایفا نماید. محیطی که در آن نه تنها در سازندگی جسم بلکه پرورش روح و تعالی معنوی نیز به جد مد نظر بوده و مکارم اخلاقی و ارزش های والای انسانی رفاه و آ سایش را برای همه به ارمغان بیاورد.

 

ارزش ها ( values) 

·          فرهنگ حاکم بر جامعه ایران با اصالتی عمیق و متاثر از باورهای دینی و سنت های بومی دارای ارزش های مورد پذیرش اجتماعی  هستند که بدون در نظر گرفتن کامل این ارزش ها طراحی برنامه جامع و عملیاتی نمودن آنها تقریبا" غیر ممکن می باشد .

·         1. حفظ کرامت انسانی به معنای عمیق و گسترده و احترام به حقوق اصیل ایشان

·         2. رویکردی مبنی بر ارزش های اسلامی و ایرانی و توجه به رفاه در کنار آسایش

·         3. اصالت خانواده به عنوان رکن پایه جامعه و محیط اصلی آسایش و بالندگی افراد

·         4. ارتقاء سلامت برای همه آحاد جامعه و نگاهی عدالت محور . گسترده رای کاهش تفاوت ها و تبعیض ها

·         5. رویکردی مشارکتی و بین بخشی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها

·         6. توجه و احترام به تفاوت های بیولوژیک بین زنان و مردان و فراهم آوردن زمینه رشد استعدادهای ذاتی انسان ها متناسب با توانمندی

 

هدف کلی : ارتقای سطح سلامت زنان در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه

اهداف اختصاصی : سیاست گذاری درامر بهداشت ،درمان و آموزش ، پژوهش و مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان

اهداف راهبردی 

 1)ارتقای شاخص های استاندارد سلامت زنان  وپایش و ارزیابی مستمر آنها در سطح کشور و کسب رتبه اول در منطقه

             2) تبیین وضعیت موجود

بر اساس تعاریف علمی ، محیط داخلی متشکل از عواملی است که توسط سازمان و یا مجری برنامه راهبردی قابل تغیر است و به عبارتی در حدود اختیارات وی است . در حالی که محیط خارجی یعنی فضایی که مجری برنامه راهبردی به راحتی نمی تواند قواعد آن را تغییر دهد .

 

 

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433337242
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107